Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

zizz
13:29
3482 5c5d 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
zizz
13:29
3518 7985 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
zizz
13:27
6722 651e
Reposted frompikpoczyca pikpoczyca
13:23
zizz
13:22
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaarrependimento arrependimento

July 05 2015

zizz
22:04
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan
zizz
22:03
3900 0f72
Reposted fromphilinmotion philinmotion
zizz
22:01
3986 7d3c
Reposted fromphilinmotion philinmotion
zizz
22:01
3997 f911
Reposted fromphilinmotion philinmotion
zizz
22:00
4003 a0c2 500
Reposted fromphilinmotion philinmotion
zizz
22:00
4015 6f29 500
Cats are so elegant
Reposted fromtaw taw
zizz
21:58
1505 b8f7
Reposted frommental-cat mental-cat
zizz
21:58
6895 da3d
Reposted frommental-cat mental-cat
zizz
21:53
4054 4be7
Reposted fromeit eit
zizz
20:25
4357 877c 500
Reposted fromilovejackets ilovejackets
zizz
20:24
4406 96b3
Reposted fromeit eit
zizz
20:24
4451 674e
Reposted fromphilinmotion philinmotion
zizz
20:15
4705 e19e 500
Reposted fromUndomiel Undomiel
zizz
20:15
4717 74c9
Reposted fromphilinmotion philinmotion
zizz
20:13
4738 5916
Reposted fromrominaplum rominaplum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl